Satzung

Regulamin

I DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

1. REGULAMIN dotyczy sprzedaży biletów dokonywanej za pośrednictwem serwisu cracowconcerts.com.

2. CracowConcerts to serwis Agencji Pro Arts: FPHU KRAKPOL s.c. S.M. Prokopik Rynek Główny 10, 31-042 Kraków. NIP: PL676 225 46 18

3. BILET dokument uprawniający Klienta do wstępu na wydarzenie wskazane na bilecie.

4. BILET ELEKTRONICZNY bilet w formie PDF uprawniający Klienta do wstępu na wydarzenie.

5. KONCERT wydarzenie kulturalne organizowane przez Organizatora, na które bilety sprzedaje serwis biletowy CracowConcerts.

6. ORGANIZATOR osoba prawna lub osoba fizyczna, która realizuje wydarzenie.

7. KLIENT osoba lub podmiot nabywający Bilety na zasadach określonych w regulaminie.

8. PŁATNOŚĆ opłata za zamawiane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl i PayPal.

Serwisy umożliwiają zakup biletów na wszystkie udostępnione na stronach wydarzenia pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu.

Złożenie zamówienia na zakup biletów jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego.

II ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:

a) wybór wydarzenia z listy udostępnionych wydarzeń zakończone naciśnięciem linku KUP BILET

b) wybór liczby zamawianych biletów w zależności od wydarzenia oraz rodzaju biletu (bilet ulgowy dotyczy uczniów oraz studentów z ważnym dokumentem upoważniającym do zniżki) z lub bez wskazania wybieranych miejsc na planie wydarzeń

c) wybór możliwego sposobu dostawy zamówionych biletów oraz akceptacja kosztów zamówienia i zasad zakupu

d) zapłata za zarezerwowane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl i PayPal

e) potwierdzenie dokonanego zamówienia poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie.

2. Serwis biletowy CracowConcerts mogą ograniczyć liczbę zamawianych w jednej transakcji liczby biletów. Informacja o takiej sytuacji publikowana będzie razem z informacją o danym wydarzeniu.

III PŁATNOŚCI

3. Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl i PayPal.

4. Ostateczne koszty zamówienia biletów składają się z ceny biletów i opłat dodatkowych (m.in. kosztów dystrybucji i płatności). Wszystkie doliczane do cen biletów opłaty dodatkowe podawane są do wiadomości Kupującego w momencie składania zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

5. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia zostaje automatycznie anulowane.

IV DOSTAWA

6. Udostępnienie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności w sposób wskazany w zamówieniu i w terminie z niego wynikającym.

7. Sposoby i terminy dostarczania biletów zależą od możliwości organizacyjnych danego wydarzenia i są podawane w momencie wprowadzania szczegółów zamówienia.

8. Jeżeli udostępnienie biletów odbywać się będzie z opóźnieniem w stosunku do momentu dokonania zapłaty za bilety Kupujący dodatkowo jest informowany o momencie rozpoczęcia dystrybucji na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

9. Serwisy biletowe Serwis biletowy CracowConcerts nie ponoszą odpowiedzialności za działania i zaniechania firm kurierskich lub Poczty Polskiej oraz Organizatorów wydarzeń oraz własne błędy powstałe w wyniku niepoprawnego działania Kupującego, w przypadku jeśli własne działania Serwisów zostały wykonane zgodnie ze złożonym zamówieniem Kupującego.

10. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych niezbędnych do obioru biletów wskazanych w zamówieniu.

11. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

12. W przypadku jeśli zamówione bilety nie dotrą do Kupującego w zakładanym terminie Kupujący może zwrócić się do Serwisu biletowego CracowConcerts.

V ZWROTY

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Prawo odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy jest możliwie w przypadku odwołania lub zmiany terminu, godziny, lokalizacji Wydarzenia . W innych przypadkach nie ma możliwości zwrotu biletów internetowych zgodnie z ( zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) nie jest możliwe odstąpienie od umowy oraz zwrot pieniędzy za zakupione bilety online).

VI DANE OSOBOWE

14. Dokonując rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych organizatorowi wydarzenia, na które dokonywana jest rezerwacja oraz realizacji dostawy.

15. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

VII REKLAMACJE

16. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu biletowego CracowConcerts.

17. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji.

18. Wszelkie reklamacje należy kierować na adresy wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub na adres: tickets@cracowconcerts.com

19. Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia wydarzenia, którego reklamacja dotyczy.

20. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich wpływu do Serwisu biletowego CracowConcerts, z zastrzeżeniem ust. 25.

21. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

22. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza serwisu CracowConcerts ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego.

23. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę Przelewy24.pl rozpatrywane są przez Przelewy24.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.przelewy24.pl. Serwisu CracowConcerts nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.

24. W przypadku koncertów oraz wydarzeń rejestrowanych przez TV spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę.

25. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur. Platforma ODR.

1. W wypadku sporu ze sprzedawcą, konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przez:
a) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub
b) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
3. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).

4. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
5. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
6. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).
7. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

VII INNE POSTANOWIENIA

25. Zakazane jest przesyłanie przez Kupującego informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści serwis CracowConcerts ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

26.Serwis CracowConcerts prowadzą wyłącznie dystrybucję biletów i nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poczynione przez Organizatorów wydarzeń lub informacje przez niego przekazywane. Całkowita odpowiedzialność dotycząca wydarzenia leży po stronie jego Organizatora. Serwis CracowConcerts nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupujących za działania Organizatorów wydarzeń, w szczególności za odwołane lub opóźnione wydarzenia. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na wydarzenie Kupującemu jeżeli nie będzie on akceptował lub spełniał warunków wynikających z regulaminu danego wydarzenia, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa jego uczestników. Dane Organizatora wydarzenia są każdorazowo podawane do wiadomości Kupującego w momencie składania zamówienia.

27. Serwis CracowConcerts nie odpowiada za błędy w trakcie korzystania z serwisu wynikające z nieumiejętnego korzystania z serwisu przez Kupującego. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z serwisów w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.

28. W przypadku nieważności części postanowień niniejszego regulaminu reszta zachowuje swoją ważność.

29. Spory pomiędzy serwisem CracowConcerts a Kupującym poddane będą do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.

X